Bartosz Hernacki Prawnik

Klienci Indywidualni

 
1. Sprawy Karne

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa wykroczeń.

Kancelaria prowadzi działalność obrończą na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym jak i w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria zajmuje się również reprezentacją pokrzywdzonych. Występuje w toku procesu karnego jako oskarżyciel posiłkowy i prywatny.

Adwokat Bartosz Hernacki zapewnia pomoc prawną m.in. w zakresie:
- udziału w posiedzeniach aresztowych,
- sporządzania apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
- odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary,
- warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
- reprezentacji sprawców wypadków i kolizji drogowych, oraz osób pokrzywdzonych tymi zdarzeniami,
- mediacji.

2. Sprawy Cywilne

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych, reprezentując Klientów przed sądami na terenie całego kraju oraz poza jego granicami, m.in.:

- w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, w tym w zakresie sporządzania i opiniowania umów i pism, udziału w negocjacjach w imieniu Klienta,

- w sprawach o ochronę dóbr osobistych,

- w sprawach dotyczących nieruchomości, takich jak np. zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochrony praw właścicieli nieruchomości do korzystania z nieruchomości bez zakłóceń wywoływanych czynnikami zewnętrznymi mającymi swe źródło w nieruchomościach sąsiednich, o stwierdzenie zasiedzenia,

- w zakresie windykacji wierzytelności: celem skutecznego odzyskania należności Kancelaria zapewnia reprezentację na etapie przedsądowym, jak również przed sądem i w toku postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i naprawczego. Nadto Kancelaria zajmuje się prowadzeniem negocjacji w imieniu Klienta odnośnie spłaty powstałych zaległości, pośrednictwem w zawieraniu porozumień i ugód.

3. Sprawy odszkodowawcze

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia pełnego odszkodowania majątkowego, w tym m.in.:

 • rekompensaty równowartości utraconego lub zniszczonego mienia,
 • pokrycia kosztów leczenia,
 • zapłaty odpowiedniej renty,
 • wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania dla najbliższych członków rodziny.

W zakresie tej działalności adwokat Bartosz Hernacki pomaga dochodzić odszkodowań m.in. z tytułu błędów  medycznych, wypadków drogowych, wypadków przy pracy.

4. Sprawy rodzinne, sprawy małżeńskie

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • rozwód i separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • o podział majątku wspólnego,
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci i współmałżonka,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
 • powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • w przedmiocie kontaktów z małoletnimi.


5. Sprawy spadkowe

Pomoc prawna obejmuje m.in. kwestie związane z:

 • ważnością testamentu,
 • przyjęciem i odrzuceniem spadku,
 • stwierdzeniem nabycia spadku,
 • działem spadku,
 • dochodzeniem roszczeń o zachowek,
 • zabezpieczeniem spadku.

6. Prawo pracy

Pomoc prawna obejmuje m.in. reprezentację przed sądami pracy (zarówno pracowników jak i pracodawców) w sprawach ze stosunku pracy, opracowywanie dokumentacji pracowniczej (w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji). Nadto kancelaria reprezentuje Klientów występujących z roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację.

7. Prawo administracyjne

Usługi kancelarii w tej dziedzinie obejmują sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również reprezentację Klientów przed tymi organami.