Bartosz Hernacki Prawnik

Podmioty Gospodarcze

 
1. Obsługa prawna

Fundamentem działalności Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Kancelaria oferuje atrakcyjne formy wynagradzania (w tym miesięczny ryczałt), w zależności od potrzeb Klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

Fachowe doradztwo odnosi się do wszelkich etapów prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od pomocy przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracji tejże działalności, jej bieżącej obsługi, na pomocy przy likwidacji działalności gospodarczej skończywszy.

2. Spółki

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • tworzenia, łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego – zarówno w odniesieniu do spółek osobowych jak i kapitałowych,
 • opracowania, opiniowania umów i statutów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych,
 • konstruowania i analizy umów i kontraktów handlowych,
 • reprezentacji w sporach pomiędzy wspólnikami, w sporach odnoszących się do odpowiedzialności członków organów, w procesach o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek,uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

3. Umowy i kontrakty handlowe

 • Konstruowanie, opiniowanie i analiza wszelkiego rodzaju funkcjonujących w obrocie cywilnoprawnym umów i kontraktów handlowych,
 • Konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
 • Uczestniczenie w negocjacjach przy zawieraniu umów,
 • Opracowywanie projektów ofert, regulaminów, uchwał organów spółek, umów z członkami organów spółek i prokurentami,
 • Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów.

4. Windykacja wierzytelności

Kancelaria zapewnia pomoc prawną celem skutecznego odzyskania wierzytelności. W szczególności Kancelaria oferuje:

 • reprezentację Klienta na etapie przedsądowym – monitowanie dłużników, sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • reprezentację przed sądem (w tym w postępowaniach nakazowych i upominawczych) i w toku postępowania egzekucyjnego (sporządzanie wniosków egzekucyjnych, stały nadzór nad procesami egzekucyjnymi),
 • prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta odnośnie spłaty powstałych zaległości, poradnictwo w zawieraniu porozumień i ugód.

5. Prawo upadłościowe

 • Reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • Konstruowanie wniosków o upadłość likwidacyjną oraz o upadłość z możliwością zawarcia układu,
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego związanych z likwidacją masy upadłości,
 • Analiza ryzyka związanego z podejmowaniem transakcji handlowych z podmiotami znajdującymi się w niestabilnej sytuacji finansowej.

6. Prawo pracy

 • Reprezentacja pracodawców w sporach ze stosunku pracy przed sądami powszechnymi,
 • Opracowywanie dokumentacji z zakresu prawa pracy, przykładowo: umów o pracę, wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji, projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • Uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi,
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz dokonywanie wykładni w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • Doradztwo w zakresie materialnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone.


7. Prawo podatkowe

Celem zapewnienia Klientom wszechstronnej pomocy prawnej Kancelaria współpracuje ze specjalistami w zakresie podatków i rachunkowości.

Kancelaria zapewnia Klientom pomoc prawną w toku kontroli skarbowych i podatkowych podejmowanych przez Urząd Kontroli Skarbowej i Urząd Skarbowy.

8. Prawo zamówień publicznych

 • analiza i opiniowanie siwz,
 • konstruowanie i opiniowanie ofert,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą